Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 12759Beschikkingen | afhandelingAmbt-Hardenberg en Hoogeveen, kabelwerkzaamheden WL04983, WL06043 en WL03222

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van KPN B.V. te Rotterdam voor het aanbrengen en hebben van een HDPE buis met glasvezelkabel binnen de beschermingszones van waterloop WL04983 (afvoervak AV11153), waterloop WL06043 (afvoervak AV10858) en waterloop WL03222 (afvoervak AV10896), ter plaatse de percelen kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie W, nummer 1284 en gemeente Hoogeveen, sectie M, nummer 3897, langs de Elimmerweg te Schuinesloot.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2030119.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 11 november 2020