Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 1270Overige besluiten van algemene strekkingHoogheemraadschap van Delfland – Ontwerp projectplan Gemaal Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker, Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. woensdag 03 februari 2020 het navolgende ontwerpbesluit is genomen.

Ontwerp-Projectplan Gemaal Oude Polder van Pijnacker te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het ontwerp-projectplan behandelt de renovatie van het gemaal Oude Polder van Pijnacker, waarmee de volgende werkzaamheden zijn gemoeid; het verwijderen van alle opstanden (instroom en garage), het aanpassen van de verzamelput aansluitend op de duikerbuis uitstroomzijde, het toepassen van visvriendelijke pompen, het handhaven van de inlaatleiding en het realiseren van een eenzijdige vispassage.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige fase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Het ontwerp projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf de dag van de publicatie tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Eenieder kan vanaf de dag waarop het ontwerp projectplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met de heer M.S. de Jong via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.