Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 12614Beschikkingen | afhandelingHaaksbergen, werkzaamheden WL02197: (ged) dempen, aanleggen nieuwe waterloop, inlaatplaats maaiboot, verlengen duiker, aanleggen duikers, aanleggen brug, aanleggen drainage, aanbrengen beplantingg

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Hardick Bouwmanagement & Vastgoed Ontwikkeling BV te Oldenzaal voor het (gedeeltelijk) dempen van de waterloop WL02197 (afvoervak AV07595), aanleggen van een nieuwe waterloop, realiseren van een inlaatplaats voor een maaiboot, verlengen van duiker DK04798, DK11985, aanleggen van een tijdelijke duiker en een nieuwe duiker, aanleggen van een brug, aanleggen van drainage met uitwateringsbuizen en het aanbrengen van beplanting.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2029864.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 9 november 2020