Ter inzage: ontwerp-besluit wijziging beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen”

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 3 november 2020 besloten tot wijziging van de beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen”.

Wat is een beleidsregel?

Het waterschap beschermt de dijken (waterkeringen) met regels. Deze regels staan in de Keur (verordening). Waar deze regels gelden is vastgelegd op kaarten. Deze kaarten noemen we de legger. Langs de waterkeringen liggen zones waarbinnen beperkingen kunnen gelden. Zo beschermen we de dijken. Wilt u een activiteit uitvoeren op de dijk of binnen een beperkingenzone? Dan heeft u een vergunning van het waterschap nodig. In deze vergunning staat dan onder welke voorwaarden u de activiteit mag uitvoeren. In een beleidsregel beschrijft het waterschap op welke manier uw vergunningaanvraag wordt getoetst. In dit geval gaat het om een aanpassing in de beleidsregel voor (bouw)werken in, op en nabij waterkeringen.

Waarom wordt de beleidsregel gewijzigd?

Om Nederland beter te kunnen beschermen tegen hoog water uit de rivieren gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe normen voor de dijken langs de grotere rivieren (primaire waterkeringen). Om aan deze nieuwe normen te kunnen voldoen wordt langs onze belangrijkste dijken ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Zo willen we voorkomen dat er nu dingen gebouwd of aangelegd worden, die bij een eventuele dijkversterking in de weg staan.

De reservering van ruimte betekent niet dat deze dijken ook meteen versterkt moeten worden. Als we in een gebied iets met de dijk gaan doen dan laten wij dit op tijd weten. Er is vanaf dat moment nog volop gelegenheid om reactie te geven. 

In de beleidsregel “(bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” nemen we een extra paragraaf (clausule) op. Deze clausule zorgt ervoor, dat we bij vergunningverlening onderbouwd af kunnen wijken van de legger. Zo kunnen we beter maatwerk leveren en kunnen we onnodige beperkingen voor u voorkomen als u wilt bouwen bij een primaire waterkering.

Samenhang met overige ontwerp-besluiten

Samen met de beleidsregel voor ‘(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen’ worden ook de Legger Waterkeringen en de Waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. In de legger is op kaarten opgenomen waar onze regels gelden. Deze zones worden, na inwerkingtreding van de Waterschapsverordening, onderdeel van de Waterschapsverordening. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

Inzage en vragen

Het ontwerp-besluit voor de aanpassing van de beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” kunt u vinden in de bijlage. U kunt de beleidsregel ook op de website van het Waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

U kunt de beleidsregel ook digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem vanaf maandag 9 november tot en met zondag 20 december. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de beleidsregel. U kunt vragen stellen via het vragenformulier op de hierboven genoemde website. Ook kunt u bellen via het genoemde telefoonnummer. Wij registreren dan uw vraag en bellen u op een later tijdstip terug.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Belanghebbenden kunnen in de periode van maandag 9 november tot en met zondag 20 december hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze Beleidsregel bouwen bij dijken’ te vermelden.

Omschrijf uw zienswijze zo specifiek mogelijk.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving op onderstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd stelt het college van dijkgraaf en heemraden de beleidsregel dan ook definitief vast. Zodra de beleidsregel definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 

Naar boven