Ter inzage: ontwerp-besluit vaststelling geactualiseerde Legger Watersystemen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 3 november 2020 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Watersystemen.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied een legger voor de watersystemen vastgesteld.

Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, bergingsgebieden, kaden en kunstwerken zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Watersystemen geactualiseerd?

De Legger Watersystemen is vastgesteld op 30 januari 2018 en vervolgens geactualiseerd in 2019. Sinds die tijd zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine geometrische wijzigingen. Tot slot worden zogenaamde ‘over te dragen kleine watergangen’ van de legger gehaald en zijn er enkele reeds bestaande kades toegevoegd aan de legger. Al deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Samenhang met overige ontwerp-besluiten

Gezamenlijk met de legger van watersystemen worden ook de legger van waterkeringen en de nieuwe waterschapsverordening in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Deze laatste zal per 1 januari 2022 in werking treden en de keur en algemene regels vervangen. Meer informatie hierover is te vinden via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

Inzage en vragen

U kunt de ontwerp-legger via de website van het waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

U kunt de legger eventueel ook tijdens kantoor-uren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem in de periode vanaf maandag 9 november tot en met zondag 20 december U kunt voor het inzien van de legger een afspraak maken met de unit waterbeheer, telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger. U kunt desgewenst vragen stellen via het vragenformulier op de hiervoor genoemde website. Ook kunt u bellen met het genoemde telefoonnummer. Wij registeren dan uw vraag en bellen u op een later tijdstip terug.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen in de periode van maandag 9 november tot en met zondag 20 december hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Waterbeheer

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

Of per email: Info@wrij.nl

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de locatie, objectgegevens of procedure. Ook verzoeken wij u om als onderwerp ‘Zienswijze Waterschapsverordening en leggers’ te vermelden.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling waterbeheer op onderstaand telefoonnummer. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Vervolg

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt, al dan niet met wijzigingen, de definitieve legger vast. Ook stelt het college daarbij een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra de legger definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

 

Naar boven