Ter inzage: ontwerp-besluit vaststelling geactualiseerde Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 3 november 2020 op grond van artikel 5.1 Waterwet en 78 lid 2 Waterschapswet besloten tot actualisatie van de Legger Waterkeringen.

Wat is de legger?

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele beheergebied een legger voor de waterkeringen vastgesteld.

Deze legger is een set met kaarten en tabellen. Hierin is vastgelegd waar de dijken en kaden (waterkeringen) liggen, welke vorm ze hebben, hoe ze zijn opgebouwd en hoe groot ze minimaal moeten zijn. In de legger staat ook wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk voor het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Waterkeringen geactualiseerd?

Primaire waterkeringen

Om Nederland beter te kunnen beschermen tegen hoog water uit de rivieren gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe normen voor de dijken langs de grotere rivieren (primaire waterkeringen). Om in de toekomst aan deze nieuwe normen te kunnen voldoen wordt langs de primaire waterkeringen meer ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Zo willen we voorkomen dat er nu dingen gebouwd of aangelegd worden, die bij een eventuele toekomstige dijkversterking in de weg staan. Een reservering van ruimte betekent niet dat deze dijken ook meteen versterkt moeten worden. Als we in een gebied iets met de dijk gaan doen dan laten wij dit op tijd weten. Er is vanaf dat moment nog volop gelegenheid om reactie te geven.

Regionale waterkeringen en zomerkades

Voor de kleinere (regionale) dijken en zomerkades golden al beperkingenzones. Deze waren voor een deel nog niet opgenomen in de kaarten (legger). Voor de invoering van de landelijke Omgevingswet moeten deze zones nu ook op kaart vastgelegd worden. Zo zijn ook deze zones nu goed inzichtelijk.

Samenhang met overige ontwerp-besluiten

Samen met de legger van waterkeringen worden ook de legger van watersystemen, de nieuwe Waterschapsverordening en de beleidsregel voor “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Meer informatie hierover is te vinden via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020

Inzage en vragen

Het ontwerp-besluit voor de actualisatie van de legger kunt u vinden op de website van het Waterschap Rijn en IJssel bekijken via www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020.

U kunt de legger eventueel ook tijdens kantoor-uren digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem vanaf maandag 9 november tot en met zondag 20 december. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger. U kunt vragen stellen via het vragenformulier op de hierboven genoemde website. Ook kunt u bellen via het genoemde telefoonnummer. Wij registreren dan uw vraag en bellen u op een later tijdstip terug. 

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Ingelanden en belanghebbenden kunnen in de periode van maandag 9 november tot en met zondag 20 december hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

T.a.v. Unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer

Postbus 148

7000 AC Doetinchem

info@wrij.nl 

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Zienswijze Waterschapsverordening en leggers’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer op het eerder vermelde telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Vervolg

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van (de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden staan deze in de reactienota. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt dan ook de legger definitief vast. Zodra de legger definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

 

Naar boven