Ter inzage: ontwerp-Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in haar vergadering van 3 november 2020 op grond van artikel 2.5 Omgevingswet besloten om de ontwerp-Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel vast te stellen.

Wat is de Waterschapsverordening?

De Waterschapsverordening is het juridische document op grond van de Omgevingswet waarin de regels van het waterschap over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. In de Waterschapsverordening staan alle regels die bepalen welke activiteiten waar in ons beheergebied mogen plaatsvinden, en onder welke voorwaarden.

De Waterschapsverordening Waterschap Rijn en IJssel komt in de plaats van de volgende regels van ons waterschap:

 • 1.

  Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 (m.u.v hoofdstuk 2)

 • 2.

  Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel

 • 3.

  Aansluitverordening Rijn en IJssel

 • 4.

  Artikel 8 Verkeersbesluit Oude IJssel

Aan onze eigen regels zullen de regels uit de zogenaamde ‘bruidsschat’ worden toegevoegd. Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels (met name over lozingen) van het Rijk naar de waterschappen. Het Rijk zorgt ervoor dat deze regels automatisch in de Waterschapsverordening komen. De regels van de bruidsschat worden echter alleen maar aan onze eigen regels toegevoegd als we eerst – zodra de Omgevingswet in werking treedt - onze Keur laten overgaan in een Waterschapsverordening van rechtswege. Om die reden laten we de Waterschapsverordening één dag ná inwerkingtreding van de Omgevingswet ingaan én stellen we formeel juridisch een wijzigingsbesluit vast (van de Waterschapsverordening die van rechtswege zal ontstaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt). De verwachting is dat de Omgevingswet in zal gaan op 1 januari 2022. Tot die datum blijven de Keur, Algemene regels, nadere regels en verplichtingen behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel, de Aansluitverordening Rijn en IJssel en artikel 8 Verkeersbesluit Oude IJssel van kracht.

Op weg naar gebruiksvriendelijke gedigitaliseerde regels

Zodra de Omgevingswet in werking treedt moet een waterschap niet alleen de beschikking hebben over een Waterschapsverordening, maar moet een burger of bedrijf ook in staat zijn om via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) duidelijkheid te krijgen over zijn rechten en plichten én moet een waterschap een aanvraag of melding via deze weg kunnen ontvangen en verwerken. Om aan deze opgave te voldoen moeten in de eerste plaats de juridische regels en de zones waar deze gelden worden ge-upload naar het DSO. In de tweede plaats zullen - in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet - de juridische regels zoals opgenomen in de Waterschapsverordening worden omgezet naar toepasbare regels, de zogenaamde vragenbomen. Door het beantwoorden van de vragen in de vragenbomen kan een burger duidelijkheid krijgen over zijn of haar rechten en plichten: de zogenaamde klik op de kaart. Het zijn deze vragenbomen waar de grootste winst moet worden verwacht in termen van inzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de regels, en die uiteindelijk ook in de praktijk zullen worden gebruikt door inwoners, bedrijven en overheden om inzicht te krijgen in hun rechten en plichten. De belangrijkste functie van de Waterschapsverordening zoals die nu is opgesteld is dat de regels op de juiste manier worden gekoppeld aan de locaties waar ze gelden en dat wordt voldaan aan de technische eisen die het DSO stelt.

Beleidsarme omzetting  De regels zijn beleidsarm omgezet. Dat wil zeggen dat er nauwelijks inhoudelijke wijzigingen in de regels zijn aangebracht; de rechten en plichten voor inwoners en bedrijven blijven grotendeels gelijk. Er zijn wel wijzigingen aangebracht in de opbouw van de verordening en de formulering van artikelen, om te zorgen dat de regels goed aansluiten bij de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op twee punten zijn wel inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. In de eerste plaats hebben we van dit moment gebruik gemaakt om een aantal kleine wijzigingen door te voeren die bepaalde praktijkproblemen oplossen. Het belangrijkste voorbeeld is het huidige verbod om ‘groot onderhoud’ aan onze dijken uit te voeren in de winter. Dat verbod is nu in de Waterschapsverordening minder streng, er wordt meer ruimte geboden voor initiatieven. In de tweede plaats zijn er nieuwe regels voor windturbines toegevoegd.

Wijzigingen in de beperkingengebieden

In de Waterschapsverordening zijn ook de locaties opgenomen waar de regels gelden, de zogenaamde beperkingengebieden. Dit zijn de zones die nu nog onderdeel uitmaken van de leggers (zie hieronder). In de contouren van de beperkingengebieden zoals die zullen worden opgenomen in de Waterschapsverordening zijn wijzigingen doorgevoerd. Door het vaststellen van deze nieuwe contouren geeft het waterschap uitvoering aan recent vastgesteld beleid en nieuwe wettelijke eisen. De beperkingengebieden worden soms groter en soms kleiner. Op de verderop genoemde website staat op perceelsniveau aangegeven hoe de gebieden wijzigen. Omdat deze nieuwe zones onderdeel uitmaken van de Waterschapsverordening, zullen ook deze in werking treden één dag na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot die datum blijven de zones van kracht zoals opgenomen in de geactualiseerde leggers die nu ook in ontwerp worden vastgesteld.

Samenhang met de actualisatie van de leggers

Samen met de ontwerp Waterschapsverordening zijn ook geactualiseerde leggers (watersysteem en waterkeringen) en de nieuwe beleidsregel voor ‘(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen’ in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. In de leggers zijn de waterstaatswerken en zones rondom onze waterstaatswerken opgenomen waar onze regels nu gelden. Het actualiseren van de leggers zoals het waterschap hier doet is iets wat regelmatig gebeurd en zorgt ervoor dat de leggers weer kloppend zijn met de feitelijke toestand in het veld. Zoals hiervoor al opgemerkt gelden deze legger-zones direct na definitieve vaststelling van de leggers en tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Informatie en vragen

Algemene informatie over de wijzigingen vindt u op de website van het waterschap, www.wrij.nl, via de link www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2020. Hier kunt u ook twee interactieve kaarten raadplegen waarop u kunt inzoomen op uw huis en/of perceel en precies kunt zien wat er voor u wijzigt (u kunt de huidige situatie vergelijken met de nieuwe situatie).

Mocht u naar aanleiding van de website nog vragen hebben over de regels of de zoneringen waar de regels gelden, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via het contactformulier op onze website of telefonisch via (0314) 369 369. Uw vraag wordt dan geregistreerd en u wordt op een later tijdstip teruggebeld. Voor specifieke vragen over wat de wijzigingen in de zoneringen betekenen voor uw huidige en concrete plannen/initiatieven, kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap via (0314) 369 783.

Zienswijze  De Waterschapsverordening in ontwerp kunt u vinden in de bijlage en via bovenstaande link op de website. Deze ligt ook tijdens kantoor-uren ter inzage op het hoofdkantoor van het Waterschap Rijn en IJssel aan de Liemersweg 2 in Doetinchem vanaf maandag 9 november tot en met zondag 20 december. U dient hiervoor een afspraak te maken. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien.

Eenieder kan gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen deze termijn richten aan:   Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. Unit BJZ o.v.v. ‘Zienswijze Waterschapsverordening en leggers’ Postbus 148 7000 AC Doetinchem  of via info@wrij.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Waterschapsverordening en leggers’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer. Wij maken hiervoor dan een afspraak. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

 Vervolg

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Na de inspraak-periode stelt het algemeen bestuur de Waterschapsverordening, al dan niet met wijzigingen, definitief vast. Zodra de Waterschapsverordening definitief is vastgesteld, wordt dit via de gebruikelijke kanalen voor bekendmakingen van het waterschap gecommuniceerd. Tegen deze definitieve vaststelling van de verordening staan geen rechtsmiddelen open.

 

Naar boven