Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12465Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verleggen van de waterloop Kempkensberg te Ysselsteyn in de gemeente Venray met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op het gedeeltelijk verleggen van de waterloop Kempkensberg te Ysselsteyn in de gemeente Venray. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z6454.

Omdat de aangevraagde handeling in het watersysteem leidt tot een wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, is het dagelijks bestuur voornemens om de legger te wijzigen. Deze leggerwijziging betreft het gedeeltelijk verleggen van de waterloop Kempkensberg te Ysselsteyn en is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z6456.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbesluiten en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.  Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de ontwerpbesluiten worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2020-Z6454.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 6 november 2020

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf