Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12392Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Caumerbeek Middenloop, buffer Palenberg en buffercomplex de Dem, met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 9 november 2020 tot en met 21 december 2020 ligt het ontwerpprojectplan waterwet ‘Caumerbeek Middenloop, buffer Palenberg en buffer de Dem’ tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

Voorgeschiedenis

In de bovenloop van de Caumerbeek ligt een goed ontwikkeld bronbos met verspreid liggende bronnen en open plekken. Hier komen zeldzame plantensoorten voor zoals Verspreidbladig goudveil en Adderwortel. Vanaf Vrusschemig tot de spoorbaan in het centrum van Heerlen is de beek heringericht. De bovenloop heeft haar natuurlijke karakter teruggekregen en vormt een verrijking voor de stedelijke omgeving.

Vanaf de spoorbaan was de benedenloop van de Caumerbeek vrijwel geheel gekanaliseerd en over lange trajecten overkluisd. In het kader van het project “Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” is door de gemeente Heerlen en Waterschap Limburg samengewerkt om deze benedenloop de gewenste kwaliteitsimpuls te geven. Deze plannen zijn in de periode 2011 t/m 2016 uitgevoerd.

Als laatste onderdeel van dit project, dient de middenloop van de Caumerbeek heringericht te worden. Voor de inrichting van dit traject is in 2011 een inrichtingsvisie opgesteld. Deze visie is vervolgens uitgewerkt naar een ontwerptekening, die heeft geleid tot het projectplan en de uitvoeringstekeningen.

Middenloop Caumerbeek / Palembergerbeek

De middenloop van de Caumerbeek begint aan de rotonde bij de Schandelerboord/Spoorsingel te Heerlen. De beek doorkruist vervolgens het Park Meezenbroek, om ter hoogte van de Meezenbroekerweg aan te sluiten op het eerder heringerichte gedeelte van de Caumerbeek ten westen van de Meezenbroekerweg. Ter plekke van de onderdoorgang van de Meezenbroekerweg stroomt de Palembergerbeek in de Caumerbeek. De Middenloop van de Caumerbeek en haar zijtak de Palembergerbeek vormen in de sterk verstedelijkte omgeving van Heerlen belangrijke beeldbepalende elementen.

Buffer Palenberg

Via dit project wordt tevens het bergingstekort in de bestaande regenwaterbuffer Palembergerbeek opgelost. Deze buffer ligt ten westen van de Euregioweg in de gemeente Landgraaf. Aan de oostzijde van deze weg, tussen de sportvelden van WV KCC’13 en de Slotweg liggen twee voormalige sportvelden die eigendom zijn van de gemeente Heerlen. Door hier een nieuwe buffervoorziening (buffer Palenberg) met een totale inhoud van 26.000 m³ te realiseren, kan het bergingstekort in de buffer Palembergerbeek worden opgelost.

Dam buffercomplex De Dem

Verder stroomafwaarts van de Caumerbeek, tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg, ligt het buffercomplex De Dem. Hier liggen 4 kwaliteitscompartimenten van de gemeente Heerlen en 1 groot kwantiteitscompartiment van het waterschap. De dam c.q. kade van het kwantiteitscompartiment aan de zijde van de Koumenweg is in de periode 1973-1974 aangelegd. Als gevolg van langdurige regen in juli 2014 heeft het buffercomplex volledig vol gestaan. Daarbij is toen een lekkage aan het binnentalud van de dam waargenomen. Die zwakke plek is tijdelijk versterkt met zandzakken. Omdat de bufferdam in zijn geheel niet meer aan de gewenste sterkte-eisen voldoet, zal deze in zijn geheel worden verbeterd en versterkt, zodat deze bij een toekomstige volledige vulling veilig en stabiel is. In de nieuwe dam wordt tevens een noodoverlaat aangelegd opdat de buffer bij volledige vulling op een gecontroleerde wijze kan overlopen.

Nieuwe situatie

Belangrijke uitgangspunten voor de herinrichting van de Caumerbeek op dit traject zijn:

 • 1.

  Het herstel van de beken Caumerbeek en Palembergerbeek en benutten van kansen voor natuurontwikkeling;

 • 2.

  De verbinding van het beekdal met het omliggende stedelijke gebied;

 • 3.

  Het verbeteren van recreatieve gebruiksmogelijkheden voor wandelaar;

 • 4.

  Verhogen van de landschappelijke kwaliteit in combinatie met aandacht voor cultuurhistorie.

De zichtbaarheid van de beek wordt vergroot door de bodemhoogte waar mogelijk te verhogen. Gezien de ligging van enkele kunstwerken is dit beperkt mogelijk. Tevens worden de huidige steile taluds daar waar mogelijk verflauwd om een betere zichtbaarheid van de beek te bereiken. Dit is ook wenselijk om een natuurlijker beekprofiel te realiseren. Beeldbepalende bomen worden zoveel mogelijk gespaard bij de herinrichting van de beek.

Idealiter zijn de oevers en het dal van de Caumerbeek volledige bebost. Gegeven de stedelijke omgeving met bestaande functies is dit echter niet wenselijk en haalbaar. Voor de inrichting van de middenloop van de Caumerbeek wordt uitgegaan van een parkgebied met daarin een natuurlijke beek. In het dal van de Caumerbeek zijn enkele bosschages voorzien.

De huidige kunstwerken, zoals bruggen en duikers blijven gehandhaafd, met uitzondering van de brug bij “Nieuw Schandelen”. De weg Nieuw Schandelen is reeds afgekoppeld van de Schandelerboord voor gemotoriseerd verkeer. Het huidige kunstwerk wordt vervangen worden door een voetbrug.

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider Wil Coenen, via telefoonnummer 06- 20599333 of de omgevingsmanager, Kim Baeten, via telefoonnummer 06-14707575. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Wil Coenen of omgevingsmanager, Kim Baeten via telefoonnummer: 06 14707575 of via het e-mailadres: k.baeten@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf