Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12138Plannen | overigVaststelling Projectplan Waterwet “Oirsbeek fase 1” met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 27 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan “Oirsbeek fase 1” vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 27 oktober is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Op 8 november 2018 hebben Waterschap Limburg, gemeente Beekdaelen, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, provincie Limburg en Limburgse Land en Tuinbouwbond een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend om samen de wateroverlast in Oirsbeek als gevolg van hevige regenbuien te verminderen. Voor de aanpak hanteert het waterschap het 4-knoppenprincipe van programma Water in Balans:

 • 1.

  Knop 1: water langer vasthouden in het landelijk gebied;

 • 2.

  Knop 2: afkoppelen verhard oppervlak door de gemeente;

 • 3.

  Knop 3: vergroten waterberging binnen het watersysteem en;

 • 4.

  Knop 4: schade beperken in de eigen woning.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen van knop 3. In de SOK Oirsbeek is voor het waterschap de ambitie vastgelegd om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase 1 vergroot het waterschap drie bestaande regenwaterbuffers, waarmee 22% van deze 8.000 m3 wordt gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg en Vaart in Oirsbeek.

De eerste werkzaamheden van fase 1 starten half november 2020. De werkzaamheden duren tot en met januari 2021.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 3 november tot en met 14 december 2020 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. De stukken kunnen online worden ingezien via de linkerkolom bij deze bekendmaking in het Waterschapsblad. 

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Ellen te Boekhorst via telefoonnummer 06-83099169 of per e-mail e.teboekhorst@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf