Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12131Plannen | overigVaststelling projectplan Capaciteitsuitbreiding RWB De Heek met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 27 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Capaciteitsuitbreiding RWB De Heek vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 27 oktober 2020 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Waterschap Limburg gaat de capaciteit van de regenwaterbuffer De Heek op de hoek van de Hekerweg en Hekerbeekweg in Valkenburg vergroten van 10.300 m3 naar een opvangcapaciteit van 16.400 m3. Deze vergroting zal plaatsvinden binnen de bestande grenzen van de huidige regenwaterbuffer. De vergroting heeft tot doel om het risico van wateroverlast aan de Hekerbeekweg en Sint Pieterstraat in Valkenburg verder te beperken.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan ligt van 3 november 2020 tot en met 14 december 2020 tijdens kantooruren ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van het projectplan dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41,

eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende bovenvermelde termijn bezwaar maken tegen het

genomen besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z17145. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de

Awb schorst het bezwaar de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan, indien bezwaar wordt

gemaakt en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via

https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie

over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u

naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Arno de Haas via telefoonnummer 06-53699194 of per e-mail: a.dehaas@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf