Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2020, 12047Beschikkingen | afhandelingBekendmaking Waterschap Zuiderzeeland: maatwerkbeschikking BLBI, Giek te Zeewolde

Aan GMB Drinkwaterservices te Opheusden is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van de aanleg van een persleiding ter hoogte van de Giek te Zeewolde.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikkingen zijn tot 10 december 2020 in te zien:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.