Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 1153Overige overheidsinformatieBekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg van de verdiepte ligging van KW03 in de nieuwe N69 te Valkenswaard.

Het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel maakt als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 27 januari 2020 heeft het dagelijks bestuur een verzoek om een mer-beoordeling ontvangen van Boskalis Nederland B.V. te Rotterdam, in verband met het onttrekken van grondwater voor de aanleg van de verdiepte ligging van KW03 in de nieuwe N69 te Valkenswaard.

Ter onderbouwing is door de aanvrager bij het verzoek een mer-beoordeling bijgesloten met een beschouwing van de mogelijke milieueffecten.

Voor de grondwateronttrekking dient een watervergunning te worden aangevraagd op grond van de Keur van het Waterschap De Dommel 2015 (partiele herziening 2018). Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en artikel 2 lid 5 jo. categorie D 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen onttrekking mer-beoordeling plichtig. Voorafgaand aan de aan te vragen watervergunning dient het dagelijks bestuur te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De mogelijke nadelige gevolgen zijn conform artikel 7.17, lid 3, van de Wet milieubeheer en conform de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de mer-richtlijn) aangegeven criteria/omstandigheden beoordeeld aan de hand van de kenmerken van de activiteit, de locatie van de activiteit en de soort en kenmerken van het potentiële effect van de activiteit.

Besluit

Omdat de activiteit naar verwachting niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel op 4 februari 2020 besloten dat Boskalis Nederland B.V. te Rotterdam, voor deze activiteit, geen MER hoeft op te stellen.

Inzage

Het mer-beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken (waaronder de mer-beoordeling) kunt u gedurende 6 weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren op werkdagen inzien bij Waterschap De Dommel te 5283 WB Boxtel aan de Bosscheweg 56.

Rechtsmiddelen

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die wordt gevolgd naar aanleiding van de aanvraag om een watervergunning voor de grondwateronttrekking.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met dhr. ing. Cees Marijnissen, telefoonnummer (0411) 618618.