Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 11319Plannen | overigTer inzage legging ontwerp Projectplan Waterwet Schelkensbeek fase 2 met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 13 oktober 2020 tot en met 23 november 2020 ligt het ontwerp Projectplan Waterwet Schelkensbeek fase 2, tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond . Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient u vooraf een afspraak te maken via onderstaand telefoonnummer.

Toelichting

Waterschap Limburg is voornemens om in het voorjaar van 2021 verschillende maatregelen uit te voeren in de Schelkensbeek en een aantal zijbeken die leiden tot verbetering van de waterhuishouding. Aanleiding zijn de enorme hoosbuien in 2016. Het veranderend klimaat heeft zowel extreme hoeveelheden neerslag, als ernstige droogte en hitte tot gevolg. Samen met de streek is voor dit gebied gekeken wat de beste oplossingen zijn om het gebied klimaatrobuust te maken. Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit:

 • 1.

  Het verbreden van een deel van de Vuilbeek;

 • 2.

  Het aanleggen van een verbindende watergang tussen de Vuilbeek en de Gansbeek;

 • 3.

  Aanbrengen van een automatische stuw in Vuilbeek t.b.v. sturing hoogwatergolf en droogte;

 • 4.

  Aanbrengen (regelbare droogte)stuwen in Vuilbeek en Gansbeek;

 • 5.

  Vervangen, verwijderen en aanleggen van duikers in diverse watergangen;

 • 6.

  Het aanbrengen van waterscheidingen en/of terugslagkleppen;

 • 7.

  Het aanpassen van het talud van retentiebuffer Belfelderbroek en het aanbrengen van een noodoverlaat.

 •  

Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de omgevingsmanager Anouk Dewitte via telefoonnummer 06-11201595 of per e-mail: a.dewitte@waterschaplimburg.nl. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Inloopavond

Om het ontwerpprojectplan nader toe te lichten wordt een inloopavond gehouden op donderdag 29 oktober aanstaande in zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2 te Reuver. Deze bijeenkomst duurt van16 uur tot 20 uur. U dient zich hiervoor aan te melden bij Ine Klerkx vóór 25 oktober, I.Klerkx@waterschaplimburg.nl. U krijgt dan een tijd toebedeeld, omdat er slechts een beperkt aantal mensen in de ruimte tegelijk aanwezig kan zijn vanwege corona richtlijnen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Anouk Dewitte via telefoonnummer 06-11201595 of per e-mail: a.dewitte@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf