Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 11283Overige overheidsinformatieBekendmaking handhaven hoge stand van boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg maakt bekend dat bij besluit van 29 september 2020 is besloten om boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages in de hoge (zomer) stand te laten staan en de gebruikers van de boerenstuwen (OWL-stuwen) en peilgestuurde drainages dienovereenkomstig te instrueren.

Dat besluit is genomen om water zo veel mogelijk vast te houden in het watersysteem. Op die manier voeren we minder water snel weg, infiltreert er meer water in de bodem en vullen we zo de grondwatervoorraad aan. Het besluit van het dagelijks bestuur betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober 2020 alle boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten (blijven) staan op de hoge (zomer) stand.

Besloten is:

• de stuwstanden van zowel de boerenstuwen (OWL-stuwen), de peilgestuurde drainages als de WL-stuwen, niet te verlagen vóór 15 maart 2021;

• de gebruikers van boerenstuwen (OWL-stuwen) en peilgestuurde drainages via een bekendmaking te instrueren om de stuwen op hoge (zomer)stand te houden;

• dat voor subirrigatie de stuwstanden zodanig ingesteld mogen worden dat water in het peilgestuurde drainagesysteem kan stromen;

• vanaf 15 maart 2021 het gebruikelijke peilbeheer weer uit te voeren.

Waarom is dit besluit genomen?

Zoals u weet, hebben we met 2020 wederom een extreem droog jaar achter de rug met als gevolg dat grondwaterstanden laag zijn. Om die reden heeft het waterschap alle door haar bediende stuwen op de hoge zomerstand laten staan gedurende de winter van vorig jaar en is alle agrariërs gevraagd datzelfde te doen met de boerenstuwen en peilgestuurde drainage. Omdat we ook de afgelopen zomer te maken hadden met een groot neerslagtekort en extreme temperaturen, is ondanks de regen van de afgelopen weken, de grondwatervoorraad nog steeds onvoldoende aangevuld. Met als gevolg daarvan dat de grondwaterstanden in de meeste gebieden enkele decimeters tot wel één meter lager staan dan normaal. Wij gaan er de komende maanden dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk water vast te houden in het belang van het watersysteem. Om die reden heeft het dagelijks bestuur besloten om gebruik te maken van de bevoegdheid om de peilen voor te schrijven van de binnen het beheergebied aanwezige boerenstuwen (OWL-stuwen) en peilgestuurde drainages.

Bevoegdheid tot het voorschrijven van de in te stellen peilen

De aan de keur verbonden uitvoeringsregels 1.15 (Uitvoeringsregel stuwen en andere peilregulerende werken) en 3.8 (Uitvoeringsregel draineren van gronden) bevatten voorschriften die voorschrijven op welke peilen boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten worden: (grondwaterniveau t.o.v. maaiveld)

Gemiddeld hoog

Gemiddeld laag

Grasland

-0,30 m

-0,60 m

Bouwland/akkerland

-0,50 m

-0,80 m

Diep wortelende gewassen

-0,80 m

-1,00 m

tuinbouw

-0,50 m

-0,80 m

In deze voorschriften is tevens aangegeven dat het bestuur kan afkondigen wanneer de hoge of lage stand moet worden ingesteld. Bovendien is daarin bepaald dat het bestuur instructies kan geven die opgevolgd dienen te worden.

Onderhavig besluit van het dagelijks bestuur betekent dat vanaf zaterdag 10 oktober 2020 tot nader order alle boerenstuwen (OWL-stuwen) en peilgestuurde drainages ingesteld moeten (blijven) staan op de peilen zoals in de tabel vermeld staat bij ‘gemiddeld hoog’. Maatgevend voor de instelling van de stuwpeilen is de drooglegging ten opzichte van het 10% laagste maaiveld van het perceel met het meest kritieke gewas binnen het beïnvloedingsgebied van de stuw of van het peilregulerende werk (zie ook de bijlage met veel gestelde vragen).

Toezicht

Alle gebruikers van boerenstuwen (OWL-stuwen) en peilgestuurde drainages zijn gehouden de onderhavige instructie op te volgen. Op de naleving daarvan zal door het waterschap toezicht worden gehouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale nummer van het waterschap: 088 – 88 90 100 onder vermelding van "instructie". In de bijlage is een overzicht opgenomen met veel gestelde vragen die u wellicht eerst kunt raadplegen.