Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 11273Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan “Belfeldse Leigraaf te Belfeld” met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 13 oktober tot en met 23 november 2020 ligt het ontwerpprojectplan “Belfeldse Leigraaf te Belfeld” tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Toelichting

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de toe- en afrit van de A73 en de Soersbeekweg van het dorp Belfeld in de gemeente Venlo en bestaat uit de volgende ingrepen:

1. Het opheffen van de doorgaande waterverbinding van de Belfeldse Leigraaf langs de Soersbeekweg door middel van het, ter hoogte van het toegangspad naast de Zijtak Belfeldse Leigraaf, dichtzetten van de bestaande duiker;

2. Het onder profiel brengen van de Zijtak Belfeldse Leigraaf;

3. Het vervangen van de in de Zijtak Belfeldse Leigraaf aanwezige duikers (vergroten diameter);

4. Het realiseren van een (verbuisde) verbinding tussen de Belfeldse Leigraaf en de Zijtak Belfeldse Leigraaf (lees: aanleggen duiker);

5. Het ‘verlengen’ van de Zijtak Belfeldse Leigraaf;

6. Het realiseren van een (verbuisde) verbinding tussen de verlengde Zijtak Belfeldse Leigraaf en de Broekgraaf.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider Tom Spee, via telefoonnummer 06-52041154. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Tom Spee via telefoonnummer: 06-52041154 of via het e-mailadres: t.spee@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf