Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 11271Plannen | overigBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan “Groote Molenbeek voormalige zoutloods” met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 13 oktober tot en met 23 november 2020 ligt het ontwerpprojectplan “Groote Molenbeek voormalige zoutloods” tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Toelichting

Het plangebied voor deze herinrichting betreft het voormalig provinciaal depot tussen de A73, Witveldweg en de Meldersloseweg. De beekloop van de Groote Molenbeek wordt ter hoogte van de voormalige zoutloods verlegd om een meer natuurlijk karakter te creëren. De herinrichting heeft als doel om de beek klimaatbestendig te maken om wateroverlast en droogte te voorkomen. Het doel is om een zo natuurlijk mogelijk functionerende en ecologisch gezonde beek te realiseren. Dit houdt onder andere in dat vissen weer ongehinderd de beek kunnen opzwemmen, de peilen weer natuurlijker worden en er meer variatie ontstaat in de beek qua fora en fauna. De bestaande poelen langs de Witveldweg, welke worden gevoed met afgekoppeld hemelwater van het naastgelegen bedrijventerrein, zullen via een nieuwe overstortleiding in verbinding staan met de beek. Ter hoogte van de carpoolplaats wordt een toegang tot het terrein voor voetgangers en fietsers gerealiseerd. Dit geschiedt over een wildrooster met middenpaal.

Door een nieuw en vriendelijker verloop van de beek, ten oosten van de huidige geul, krijgt de locatie een vriendelijker uiterlijk. Aan de noordzijde van het terrein, parallel aan de Meldersloseweg, is intussen een nieuw carpoolterrein met 19 parkeerplekken voor auto’s gerealiseerd. Langs de beek zal een nieuw half-verhard voetpad het terrein ontsluiten en kano-opstapplaats bereikbaar maken zodat iedereen kan genieten van een gezonde Groote Molenbeek. Deze opstapplaats en de stapstenen er naar toe worden eigendom van de gemeente Horst aan de Maas die daarmee ook het onderhoud op zich neemt van deze constructies.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider Edwin Stevens via telefoonnummer +31 6 5204 1287. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Edwin Stevens via telefoonnummer: +31 6 5204 1287 eof via het e-mailadres: e.stevens@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf