Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 11173Overige besluiten van algemene strekkingVaststellen leggers Waterkeringen 2020 Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 22 september 2020 de leggers Waterkeringen 2020 vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

 • artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet;

 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 2, eerste lid, sub c van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • artikelen 4.1 en 6.2, derde lid, van de Waterverordening waterschap Rivierenland, artikel 6.38 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en artikel 4.14 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • het Waterbeheerprogramma 2016-2021;

 • Besluit I, onderdeel 11 van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011.

Op de ontwerp-leggers zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is ons gedurende de tervisielegging gebleken dat het leggertracé van de leggers Polder Kievitswaard ter hoogte van dijkpaal OK019.-OK022. en ZK000.-ZK001. onjuist was geprojecteerd. Dit is ambtshalve gecorrigeerd, zodat het leggertracé overeenkomt met de feitelijke situatie en geen onterechte beperkingen op percelen van derden worden opgelegd. Met uitzondering van deze correctie heeft het college van dijkgraaf en heemraden de leggers ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

 

Inhoud leggers Waterkeringen 2020

 

Inleiding

 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire, regionale en overige waterkeringen in het rivierengebied. Om het beheer van deze waterkeringen op een goede manier te kunnen uitvoeren moet informatie over deze waterkeringen actueel en overzichtelijk in leggers worden vastgelegd. Een legger bevat informatie over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken en over de onderhoudsplichten. Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht de leggers actueel te houden.

 

Aanleiding wijzigen leggers waterkeringen

 

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

 

 • 1.

  De dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS).

 • 2.

  De dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP).

 • 3.

  Het opstellen van leggers voor de Noorder- en Zuider Lingedijk.

 • 4.

  Het opstellen van leggers voor de Noordwaard.

 • 5.

  Het opstellen van leggers voor vijf zomerkades.

 • 6.

  Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

   

Leggers met bijlagen ter inzage

 

Het besluit tot wijziging van de leggers Waterkeringen 2020 inclusief bijlagen (leggerkaarten) ligt van dinsdag 13 oktober tot en met maandag 23 november 2020 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. U kunt hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Er is dan iemand beschikbaar voor toelichting en uitleg.

 

De leggers en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen, zie linkerkolom. Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, zijn op de overzichtskaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de leggers worden gewijzigd. De details van iedere wijziging worden weergegeven op kaarten in de leggerboeken. Per kaart wordt aangegeven:

 

 • 1.

  het leggerbladnummer;

 • 2.

  de betrokken kadastrale percelen;

 • 3.

  de omschrijving van de wijziging;

 • 4.

  de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie.

In verband met het coronavirus adviseren wij u dat u de stukken zelf downloadt of dat u gebruik maakt van onze interactieve kaart. Een hyperlink naar de interactieve kaart vindt u op deze webpagina .

 

Beroep

 

Beroep tegen deze leggers is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is alleen beroep mogelijk als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd.

 

Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Voorlopige voorziening

 

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde leggers treden in werking op dinsdag 13 oktober 2020. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/wijzigingen-leggers-waterkeringen-2020. U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).