Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2020, 1106VerordeningenEerste wijziging Verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2020

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 21 januari 2020;

gelet op de artikelen 110, 113 en 117 Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2020 (1e wijziging).

Artikel I Wijziging tarief verharde openbare wegen

In artikel 6 Tarief ongebouwde onroerende zaken lid 2 wordt het tarief voor verharde openbare wegen “€ 308,87 per hectare” gewijzigd in “€ 308,85 per hectare”.

 

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de 1e dag na die van haar bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening wordt toegepast op het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2020.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Eerste wijziging van de Verordening watersysteemheffing waterschap Brabantse Delta 2020’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 29 januari 2020,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman