Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 10966Beschikkingen | afhandelingVerlening watervergunning voor het aanleggen van 2 sifonduikers en het graven van c-wateren in Beschermd gebied in het project Antiverdrogingsmaatregelen Laagveld Leenderbos in Leende. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Leende, sectie D nummers 1585, 1812, 1813 en 1891 (Z/20/076729)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor het aanleggen van 2 sifonduikers en het graven van c-wateren in Beschermd gebied in het project Antiverdrogingsmaatregelen Laagveld Leenderbos in Leende. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Leende, sectie D nummers 1585, 1812, 1813 en 1891.

Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking Z/20/076729 opgesteld. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Inzage

De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.Desgewenst kunt u de stukken inzien, na telefonische afspraak met team vergunningen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij:

Waterschap De Dommel

Dagelijks bestuur

t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

  Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan:

  voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant

  sector bestuursrecht

  Postbus 90.125

  5200 MA Den Bosch

  In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Contact

Voor het inzien van de beschikking, vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, telefoonnummer: 0411-618618.