Vaststelling peilbesluit beneden-Berkel, Waterschap Rijn en IJssel 2020-2025

Het algemeen bestuur heeft op 8 september 2020 het peilbesluit beneden-Berkel 2020-2025 definitief vastgesteld. De vaststelling betreft een herziening voor de peilvakken Velhorst- Besselink en Besselink-Warken in het stroomgebied van de Berkel.

T oelichting

Waterschap Rijn en IJssel herziet het verplichte peilbesluit voor delen van het stroomgebied van de Berkel.

De herziening betreft een verplicht peilbesluit voor delen van het stroomgebied van de Berkel. Het gaat daarbij om peilvakken met inlaatmogelijkheden vanuit het Twentekanaal. In het vigerende peilbesluit Berkel 2015 - 2025 is uitgegaan van een min- of meer vlak peil voor het hele peilvak (+/- 10 cm) waarmee KRW-doelen niet worden behaald. Gezocht is naar een meer dynamisch peilbeheer waarmee KRW-doelen wel behaald kunnen worden, passend bij het aangrenzend landbouwkundig gebruik (overwegend grasland). Een belangrijke toevoeging aan het peilbesluit is de vaststelling van een bovengrens van het peil, bovenin

het peilvak, direct benedenstrooms van de eerstvolgende stuw.

Met het nieuwe peilbesluit kan beter invulling worden geven aan de gewenste ecologische kwaliteit die werd beoogd met de reeds uitgevoerde herinrichting van de Berkel op dit traject.

De peilbesluiten zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De stukken hebben van 9 maart tot en met 19 april 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot wijziging in van het ontwerp-peilbesluit.

I nzage

De volledige tekst vanhet peilbesluit met toelichting, kaarten en nota van zienswijzen (in pdf- formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder

'externe bijlagen'.

B eroep

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht.

Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Door het instellen van beroep wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een

voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te

dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

I nlichtingen

Voor verdere inhoudelijke informatie over de besluiten kunt u contact opnemen met de projectleider Louisa Remesal, telefoonnummer 0314 - 369573 of email l.remesal@wrij.nl.

 

Naar boven