HAS2020_Z26314 Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen

Watervergunning voor de aanleg van een instroom- en uitstroomvoorziening in de waterkering van de Turfsingel, het onttrekken van oppervlaktewater en het lozen van oppervlaktewater waaraan warmte is onttrokken.

Aan Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen is op grond van de Keur 2010 en de Waterwet een watervergunning verleend voor de aanleg van een instroom- en uitstroomvoorziening in de waterkering van de Turfsingel, het onttrekken van oppervlaktewater en het lozen van oppervlaktewater waaraan warmte is onttrokken.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 17 september 2020 tot en met 29 oktober 2020 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het waterschap (0598-693800).

 

Naar boven