Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 9868Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-009757 diverse werkzaamheden ter plaatse van Hanepoel naast nr 17 te Zwaanshoek

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 29 augustus 2019 een vergunning verleend aan MEER Vastgoed VOF voor

a. het verwijderen van een duiker (11,8 meter lang) en het aanbrengen en hebben van één nieuwe duiker (ø 600 mm, 18,5 meter lang) in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van Hanepoel naast nummer 17 te Zwaanshoek;

b. het dempen van circa 10 m2 water voor de nieuwe langere duiker en, ter compensatie van de demping, het verbreden van de bestaande watergang (180- 058-01076-02) langs het perceel met minstens 0,54 meter, ter plaatse van Hanepoel naast nummer 17 te Zwaanshoek.

 

De stukken liggen tot en met 10 oktober 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Zee van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

 

Leiden, 29 augustus 2019