Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 9863Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-003761 het aanbrengen en hebben van twee duikers en het graven van nieuw oppervlaktewater ter plaatse van de Domineeslaan 117 te Zwanenburg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 2 september 2019 een vergunning verleend aan Gemeente Haarlemmermeer, voor

a. Het aanbrengen en hebben van twee (Ø 600 mm) 30 meter lang, naast elkaar gelegen duikers in kwetsbaar kwelgebied nabij de kruising van de Domineeslaan met de Proosdij te Zwanenburg;

b. Het graven van circa 405 m² (45 x 9 m) nieuw oppervlaktewater met een waterdiepte van 0,50 meter in kwetsbaar kwelgebied nabij de kruising van de Domineeslaan met de Proosdij ter plaatse van de Domineeslaan 117 te Zwanenburg.

 

Maatwerk besluit voor het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,50 meter minus maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het verlengen van de bestaande watergang nabij de kruising van de Domineeslaan met de Proosdij te Zwanenburg.

 

De stukken liggen tot en met 14 oktober 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Zee van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 30 88.

 

Leiden, 2 september 2019