Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 9861Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2019-015785 het ter compensatie graven van oppervlaktewater ter plaatse vaqn kadastraal perceel sectie C nrs 6918 en 7073 in Aarlanderveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 2 september 2019 een besluit genomen aan Gemeente Alphen aan den Rijn voor het ter compensatie graven van 50 m² oppervlaktewater in een ander peilvak dan waar een demping heeft plaatsgevonden ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Aarlanderveen sectie C nummers 6918 en sectie C nummer 7073.

 

De stukken liggen tot en met 14 oktober 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. den Heijer van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 61.

 

Leiden, 2 september 2019