Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Steengracht

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 27 augustus 2019 het definitieve projectplan voor het project “Verbeteren waterkwaliteit Kom van Langbroek, Deelgebied Steengracht” heeft vastgesteld. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 24 juni tot en met 5 augustus 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/verbeteren/deelgebied-2/

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na publicatie van deze bekendmaking in werking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. 030-209 7265 of via de e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl 

 

Houten, 11 september 2019

 

Naar boven