Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2019, 9843Overige overheidsinformatieVoor inspraak ter inzage: concept projectplan waterwet ‘Natuurvriendelijke oever en toepassing Phoslock® Bleiswijkse Zoom’

Het afdelingshoofd Watersystemen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 8 juli 2019 het concept projectplan Waterwet ‘Natuurvriendelijke oever en toepassing Phoslock® Bleiswijkse Zoom’ vastgesteld.

 

De Bleiswijkse Zoom is een recreatiegebied met de functie zwemwater. De waterkwaliteit voldoet niet aan de normen die gesteld worden aan de functie zwemwater en ook niet aan de doelstelling voor de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). In de afgelopen jaren zijn in de zomermaanden gedurende lange perioden negatieve zwemadviezen/waarschuwingen afgegeven omdat de hoeveelheid blauwalgen in het water de norm voor zwemwater overschrijdt. Om de waterkwaliteit en de recreatieve functie van de Bleiswijkse Zoom te verbeteren zijn herstelmaatregelen noodzakelijk. Het hoogheemraadschap is daarom voornemens de volgende maatregelen uit te voeren:

 • 1.

  de waterinlaat vanuit de (tussenboezem van de) Rotte aan te passen;

 • 2.

  de aanwezige baggerspecie te verwijderen;

 • 3.

  op twee locaties een natuurvriendelijke oever aan te leggen;

 • 4.

  na het baggeren, de nalevering van fosfaat vanuit de waterbodem en de waterkolom op te heffen door toepassing van Phoslock®.

 

Ter inzage legging en inspraak

Het concept projectplan ligt in de periode van 12 september tot en met 23 oktober 2019 ter inzage in het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam. De stukken zijn ook als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen (zie onder Externe Bijlage in de linker kolom)

 

Inspraak

Tijdens de periode waarin het concept projectplan ter inzage ligt, kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoog­heemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. van de heer V. Blom, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam o.v.v. ‘zienswijze’. Wilt u uw zienswijze mondeling geven, dan kunt u een afspraak maken via ons team klanteninformatie op telefoonnummer 010 45 37 356. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld met daarin een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de nota van beantwoording, dan verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval anonimiseren wij uw zienswijze.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan of voor het mondeling iindienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer V. Blom via telefoonnummer 010 45 37 356.