Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 9718Overige overheidsinformatieVaststelling projectplan Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 20 augustus 2019 het projectplan ‘Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. De te verbeteren kade ligt in de gemeente Stichtse Vecht, aan de westzijde van de Bijleveld, langs de Wagendijk tussen de N401 en de Schutterskade. De kade voldoet niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en moet verbeterd worden. Het waterschap heeft het voornemen maatregelen te nemen om de kade te verbeteren qua sterkte en hoogte, en heeft daartoe een projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 24 april t/m 5 juni 2019. Tijdens deze inspraakperiode zijn bij het waterschap drie zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is het projectplan aangepast door middels aanleg van een natuurvriendelijke vooroever de landschappelijke inpassing van de damwand te verbeteren. Het waterschap informeert de indieners van de zienswijzen over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan is verwerkt.

Projectplan inzien 

Het projectplan is digitaal te raadplegen via de website https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/stichtse-vecht/kadeverbetering/.

Beroep na vaststelling 

De belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan, of de belanghebbende die redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt geen zienswijze te hebben ingediend, kan binnen 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij deze rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd van € 174,-- voor een natuurlijk persoon en € 345,-- voor een rechtspersoon. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld kan daarnaast ook een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Daarvoor zijn apart griffierechten verschuldigd.

Op vaststelling van het projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na de genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. De rechtbank zal het beroepschrift versneld behandelen.

Inwerkingtreding 

Het projectplan treedt na deze bekendmaking in werking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer Hans Verkerk via mail hans.verkerk@hdsr.nl of telefoon 06-81337717.

 

Houten,

11 september 2019