Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 9649Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet, Sturmeyweg 15 te Almere

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Vattenfall NV te Amsterdam is een beschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van afvalwater dat afkomstig is van een warmtekoude opslagsysteem, dat gebruik maakt van de thermische energie van het Weerwater, behorende tot de inrichting gelegen aan de Sturmeyweg 15 te Almere in een oppervlaktewater­lichaam.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 17 oktober 2019 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur

via het internet op de website www.overheid.nl

in het Infocentrum van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Almere gedurende werkdagen van 08.00-17.00 uur, op donderdag van 08.00-20.00 uur

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.