Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 9648Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet Oostvaardersplassen te Lelystad

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Provincie Flevoland te Lelystad is voor het baggerdepot in de Oostvaardersplassen te Lelystad een beschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van depotwater afkomstig uit een baggerdepot op oppervlaktewater in beheer van het waterschap.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 17 oktober 2019 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur

via het internet op de website www.overheid.nl

bij de Stadswinkel, Stadhuisplein 2 te Lelystad op maandag t/m vrijdag van 08.30‑17.00 uur

in het Infocentrum van het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Almere gedurende werkdagen van 08.00-17.00 uur, op donderdag van 08.00-20.00 uur

Beroep

Tot 17 oktober 2019 kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA UTRECHT

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

uw naam en adres

de dagtekening

een omschrijving van het besluit waartegen u een beroepschrift indient

de reden(en) waarom u een beroepschrift indient

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen omtrent de vergunning kan men zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.