Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 9451Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Westermeerweg 35 te Espel en Schapenpad 2 te Tollebeek

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Tebezo Grond-, Water- en Wegenbouw te Genemuiden zijn tijdelijke maatwerk­beschikkingen afgegeven op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het onttrekken van grondwater en de lozing van dit grondwater in oppervlakte­water ten behoeve van werkzaamheden bij 2 hevels aan de Westermeerdijk in de Noordoostpolder ter hoogte van de Westermeerweg 35 te Espel en het Schapenpad 2 te Tollebeek.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikkingen zijn tot 10 oktober 2019 in te zien:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad

via het internet op de website www.overheid.nl

in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord

Bezwaren

Tegen de beschikkingen kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.