Ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek- traject Watermolen-Mentinksweg’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Buurserbeek - traject Watermolen-Mentinksweg’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Het ontwerp projectplan voorziet in maatregelen voor de Buurserbeek en haar directe omgeving die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit (KRW doelen) en op het klimaat robuuster maken van de beek door vermindering van afvoerpieken, tragere afvoer en langer vasthouden van water in de zandgronden langs de beek. Deze maatregelen zijn in nauwe samenwerking tussen o.m. Landgoed ’t Lankheet, de provincie Overijssel en Waterschap Rijn en IJssel uitgewerkt.

De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

 • -

  verondiepen Buurserbeek en doorstroomprofiel verkleinen

 • -

  waar mogelijk kades verwijderen en winterbed vergroten

 • -

  bestaande overlaten verwijderen of aanpassen t.b.v. vispasseerbaarheid

 • -

  het beektracé aanpassen en enkele oude meanders herstellen en aansluiten

 • -

  aanleg van historische vloeivelden op Landgoed ’t Lankheet i.c.m. tijdelijke waterberging

 • -

  verbeteren recreatieve verbindingen en bereikbaarheid van de beek voor beheer en onderhoud.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek - traject Watermolen-Mentinksweg’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek - traject Watermolen-Mentinksweg’ kunt u terecht bij de projectleider de heer R. Stapelbroek, telefoonnummer 0314-369369 of e-mail r.stapelbroek@wrij.nl.

De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven