Verleende Watervergunning voor het Aanpassen waterhuishouding, ter hoogte van Jaagpad 44, 1059 BP Amsterdam - AGV - WN2018-009109

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het Aanpassen waterhuishouding, ter hoogte van Jaagpad 44, 1059 BP Amsterdam.

De vergunning (met ons zaaknummer WN2018-009109) bevat wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-vergunning waarop van 1 april tot 9 mei 2019 een zienswijze kon worden ingediend

Stukken inzien

Vanaf 21 augustus 2019 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl (zie ‘Externe bijlagen’ in de kolom links op het scherm). In de vergunning staat de datum waarop die naar de aanvrager gestuurd is.

Tegen vergoeding van de kosten kunt u een papieren afschrift krijgen.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager gestuurd is, een beroepschrift indienen, als u

- FORMTEXT belanghebbende bent, wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp-vergunning.

- FORMTEXT belanghebbende bent die een zienswijze heeft ingediend over de ontwerp-vergunning.

- FORMTEXT als adviseur heeft geadviseerd over de ontwerp-vergunning.

- FORMTEXT belanghebbende bent die beroep wil instellen tegen een wijziging ten opzichte van de ontwerp-vergunning.

 

Uw beroepschrift moet u richten aan:

Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht,

Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 

U kunt uw beroepschrift ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijk weten.

Ingangsdatum vergunning

De vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het instellen van beroep schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Inlichtingen

Hebt u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met H.L. de Coninck, telefoon 06-83627647. Als u daarbij ons zaaknummer WN2018-009109 vermeldt, kunnen we u sneller helpen.

 

Amsterdam, 21 augustus 2019.

Naar boven