Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 9202Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Waterwet, Colijnweg 21 te Dronten

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende

bekend.

Aan de Eemshoeve te Dronten is een vergunning verleend op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 voor het onttrekken van grondwater uit een bron ten behoeve van beregening aan de Colijnweg 21 te Dronten.

Aan de beschikking strekkende tot verlening van de gevraagde vergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 3 oktober 2019 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in de Bibliotheek Dronten, De Rede 80-82 te Dronten.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.