Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8874Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-013258 onttrekken van grondwater ter hoogte van diverse straten in Gouda

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een vergunning verleend aan Stedin Netten BV voor het onttrekken van grondwater uit freatisch pakket met een maximum 10 m3 per uur, 3800 m3 totaal gedurende een periode van 20 dagen, voor het aanleggen van middenspanningsverbindingen deels gelegen in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering en in kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen, ter hoogte van Prins Hendrikstraat, Erasmusplein, Emmalaan, Snoystraat en Turfsingel in de wijk De Korte Akkeren in Gouda.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer R. Loomans van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

 

Leiden, 7 augustus 2019