Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8872Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-008689 het dempen en gedempt houden van oppervlaktewater en het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker ter plaatse van de kruising N231 en de Achttienkavels te Nieuwkoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een vergunning verleend aan combinatie N231a voor

a. Het dempen en gedempt houden van 1392 m² overig- en primair oppervlaktewater;

b. Het aanbrengen en hebben van een verbindingsduiker (volgens tekening met nummer: C16220-N231a-7) in een primaire watergang ter plaatse van de kruising van de N231 en de Achttienkavels te Nieuwkoop.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Noort van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 73.

 

Leiden, 7 augustus 2019