Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8871Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-013928 diverse werkzaamheden ter hoogte van Bollendreef in Voorhout

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een vergunning verleend aan Heijmans Infra BV voor

a. het gedurende een periode van 300 dagen onttrekken van grondwater uit het eerste watervoerende pakket door middel van verticale filters en horizontale drains met een debiet van maximaal 119 m3 per uur en een maximaal waterbezwaar van 275.760 m3 ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;

b. het gedurende een periode van vijf dagen onttrekken van grondwater uit het freatisch pakket door middel van open bemaling met een debiet van maximaal 17 m3 per uur en een maximaal waterbezwaar van 2.000 m3 ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout;

c. indien het chloride-gehalte de 400 mg/l overschrijdt bij een debiet van 119 m3 per uur, of de 850 mg/l bij een debiet van 44 m3 per uur moet dit geretourneerd worden in het 1e watervoerende pakket ter hoogte van de Bollendreef in Voorhout.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 7 augustus 2019