Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8869Beschikkingen | afhandelingPublicatie wijzigingsvergunning onttrekken van grondwater ter plaatse van Nieuweroord, Rijnsburgerweg 126 in Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een wijzigingsvergunning verleend aan IBB Kondor B.V. voor het wijzigen van de aan u op 12 oktober 2018 verleende vergunning met kenmerk V66724.

De vergunning is verleend voor:

• het gedurende een periode van maximaal 24 weken onttrekken van freatisch grondwater door middel van horizontale drainage en verticale bemaling met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 107.500 m³;

 

De wijziging betreft voor:

• het gedurende een periode van maximaal 36 weken onttrekken van freatisch grondwater door middel van horizontale drainage en verticale bemaling met een debiet van maximaal 35 m³ per uur en een totaal debiet van maximaal 107.500 m³;

Dit voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van twee halfverdiepte kelders en een landhuis ter plaatse van Nieuweroord, Rijnsburgerweg 126 in Leiden. Een en ander vindt plaats in het kader van de aanleg van de Rijnlandroute. Onderdeel van deze nieuw te realiseren N434 van de A4 naar de A44 is de aanleg van een verdiepte fietsverbinding “aansluiting Leiden West” langs de N206 te Leiden. De verdiepte ligging betreft de kruising met de A44.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063605.

 

Leiden, 7 augustus 2019