Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2019, 8868Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-003924 het dempen van oppervlaktewater en het aanbrengen van verhard oppervlak ter hoogte van Bankijkerweg 8 te Rijnsburg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 7 augustus 2019 een vergunning verleend aan H.H. van Egmond B.V. voor

a. Het dempen van circa 1063 m² oppervlaktewater;

b. Het aanbrengen van circa 7914 m² verhard oppervlak ter hoogte van Bankijkerweg 8 te Rijnsburg.

 

De stukken liggen tot en met 18 september 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Hiddinga van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 32 81.

 

Leiden, 7 augustus 2019