Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2019, 8792Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Watervergunning ontwerpbesluit watervergunning – Blankenburgverbinding

2019-012566

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om vergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van de Blankenburgverbinding. Het ontwerpbesluit watervergunning heeft betrekking op de kruising van de Hollandtunnel met de polderkade en watergangen ter hoogte van de Zuidbuurt te Vlaardingen.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 augustus 2019 tot en met donderdag 26 september 2019 ter inzage bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. Voor het inzien van de stukken dient u een telefonische afspraak te maken. Op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur kunt hiertoe contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de teamleider Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.