Bekendmaking ontwerp besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 30 juli 2019 ten behoeve van de actualisatie van de Legger Waterkeringen het ontwerpbesluit tot het vaststellen van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen vastgesteld.

Wat is de legger

Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet een legger voor de Waterkeringen vastgesteld.

Deze legger is een register van kaarten, tabellen en een leeswijzer waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterkeringen zijn vastgelegd. In de legger wordt ook vermeld wie, waar en waarvoor, verantwoordelijk is ten aanzien van het onderhoud.

Waarom wordt de Legger Waterkeringen geactualiseerd

Sinds de vorige vaststelling van de legger zijn er (water)vergunningen aan derden verleend en projectplannen Waterwet (projecten van het waterschap zelf) tot uitvoering gebracht en opgeleverd. Ook is aan de kwaliteit van de legger gewerkt door fouten te corrigeren, dit kan ook gaan om kleine geometrische wijzigingen. Deze gewijzigde omstandigheden moeten vastgelegd worden in de legger. Dit gegeven maakt dat er aanleiding is de legger te actualiseren door wijzigingen in de legger vast te stellen.

Inzage

Het ontwerp besluit ten behoeve van de actualisatie van de leggers wordt gedurende zes weken na de dag van het bekendmaken van dit besluit (digitaal) ter inzage gelegd. U kunt de legger digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt voor het inzien van de legger een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de legger.

Aanvullend kan de ontwerplegger via de website van het Waterschap Rijn en IJssel in worden gezien via https://www.wrij.nl/thema/actueel/actualisatie-legger/

Zienswijze

Eenieder kan vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen.

Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

College van Dijkgraaf en Heemraden

T.a.v. Unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer

Liemersweg 2

7006 GG Doetinchem

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de locatie, objectgegevens of procedure.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer op onderstaand telefoonnummer. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt.

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een reactienota vast waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college zijn voorzien. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van (het voor hen relevante deel van) de reactienota toegestuurd. Vervolgens stelt het college van dijkgraaf en heemraden de legger definitief vast. Zodra de legger definitief is vastgesteld, wordt dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de unit Waterkeringen Vaarwegbeheer, telefoonnummer (0314) 369 369.

 

Naar boven