Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2019, 8341VerordeningenWijziging peilbesluit Houten (2019)

gelezen het voorstel van het college d.d. 14 mei 2019 met nummer DM1522663;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

gelet op het besluit verlenging herzieningstermijn negen peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016 door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht d.d. 12 september 2016.

 

Besluit

 

Artikel I

Het peilbesluit Houten zoals vastgesteld d.d. 27 februari 2008 als volgt te wijzigen:

 • A.

  In artikel 1 ‘Gebied’ wordt de bij het besluit behorende kaart ‘Kaart Peilbesluit Houten’ (d.d. 27-02-2008) vervangen door ‘Peilbesluitkaart Houten 2019’.

 • B.

  Artikel 3 ‘Peilen en regulier peilbeheer’ wordt als volgt gewijzigd:

  • -

   In het overzicht met peilgebieden met een vast peil vervallen de peilgebieden HTN007 en HTN008

  • -

   In het overzicht met peilgebieden met een zomer- en winterpeil wordt voor het peilgebied HTN014 het winterpeil gewijzigd van -0,70 m tov NAP naar -0,60 m tov NAP.

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit besluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 26 juni 2019.

P.J.M. Poelmann, Voorzitter

J. Goedhart, Secretaris

 

Korte omschrijving peilbesluit

De wijziging van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal (2de partiele herziening d.d. 14-12-2016) heeft ook consequenties gehad voor het peilbesluit Houten. Deze consequenties zijn destijds niet administratief verwerkt. Zo zijn er twee peilgebieden vervallen (HTN007 en HTN008) en is het winterpeil in een peilgebied (HTN014) gewijzigd.

Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap geen zienswijzen ingediend.

 

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

U kunt het besluit inclusief bijlagen van 19 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 inzien in dit Waterschapsblad en op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen

 

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht.

Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://www.rechtspraak.nl/. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden verzocht het besluit te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Graas, projectleider peilbesluiten en gebiedsplannen, via telefoon: (030) 209 7010, of e-mail: Susan.Graas@hdsr.nl.

 

 

Houten, 16 augustus 2019