Inspraak ontwerp–wijziging peilbesluit Langbroekerwetering, landgoed Kolland (2019)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat de ontwerp–wijziging van het peilbesluit Langbroekerwetering, landgoed Kolland (2019) ter inzage ligt voor inspraak.

In een peilbesluit staat welke oppervlaktewaterpeilen het waterschap in het peilgebied hanteert. Middels een wijziging van het peilbesluit kunnen aanpassingen van het oppervlaktewaterpeil en peilgebiedsgrenzen worden geregeld.

Inzien stukken

U kunt de ontwerp-wijziging van het peilbesluit van 13 augustus tot en met 23 september 2019 inzien op:

- de website van het waterschap: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/peilbesluiten-0/peilbesluit-2/

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen inspreken op het besluit. U kunt tot en met 23 september 2019 uw zienswijze over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten onder vermelding van ‘Ontwerp-wijziging van het peilbesluit Langbroekerwetering, Landgoed Kolland’. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met projectleider Corina Wijnen.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in de wijziging van het peilbesluit wordt verwerkt. De definitieve wijziging van het peilbesluit wordt samen met het inspraakrapport door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van de ontwerp-wijziging van het besluit daartegen ook geen beroep in kunt stellen bij de rechtbank.

Informatie

Voor meer informatie over de ontwerp-wijziging van het peilbesluit kunt u contact opnemen met Corina Wijnen via e-mail corina.wijnen@hdsr.nl) of met Sven Kort e-mail sven.kort@hdsr.nl. Of telefonisch via 030 – 634 57 00.

 

Houten, 30 juli 2019

 

Naar boven