Ontwerp projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Bronckhorst , Provincie Gelderland en gebiedspartijen om verdroging te bestrijden. De maatregelen zijn er op gericht om het grondwater in het voorjaar langer vast te houden. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    aanleggen van een watergang aan de zuid-oostzijde van het landgoed inclusief twee duikers;

  • 2.

    dempen van een traject van de huidige watergang Groenouwe (BER36.070).

 

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Op donderdag 29 augustus a.s. organiseert het Waterschap een inloopbijeenkomst over het project ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’. U bent tussen 19:00 en 21:00 welkom in de Kapel De Wildenborch aan de Kapelweg 1 te Vorden. Hier kunt u het plan bekijken en uitleg te krijgen over de verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwerp projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’.

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’ kunt u terecht bij de projectleider de heer J. van Langen (tel. 0314 – 369 369). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven