Ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Bronckhorst, gemeente Doesburg, Provincie Gelderland en gebiedspartijen om een natuurstapsteen te creëren op en rond het voormalig baggerdepot te Drempt.

De maatregelen zijn er gericht op het verhogen van de natuurkwaliteit en het realiseren van de aan water gerelateerde onderdelen in het Gelders Natuur Netwerk door DOP Drempt in te richten conform model Rietzanger middels aanleg stapsteen. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    Aanpassen bestaande watergangen (Kwelsoot R.O. Doesburg-Laag Keppel; Oude Loop Oude IJssel te Doesburg)

  • 2.

    Mitigerende maatregelen als gevolg van de aanpassingen aan het watersysteem

herstel gericht op het voorkomen van natschade op de agrarische percelen binnen het projectgebied

 

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Op dinsdag 27 augustus a.s. organiseert het Waterschap een inloopbijeenkomst over het project ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’. U bent tussen 19:00 en 21:00 welkom bij het Dorpshuis aan de Kerkstraat 89 te Drempt. Hier kunt u het plan bekijken en uitleg te krijgen over de verschillende onderdelen van het project, waaronder het ontwerp projectplan waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’.

 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ kunt u terecht bij de projectleider de heer J. van Langen (tel. 0314 – 369 369). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven