Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen Borculo en Lochem’.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 2 juli 2019 een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het aanpassen van de uitvoering van het onderhoud en van de infrastructuur van de zijwatergangen in het Berkeldal tussen Borculo en Lochem. De uitvoering van dit projectplan is erop gericht de onderhoudssituatie te verbeteren, een bijdrage te leveren aan klimaatdoelen en de biodiversiteit te versterken.

De aanpassing van de uitvoering van het onderhoud en de infrastructuur van de zijwatergangen in het Berkeldal maakt een efficiënt onderhoud met breedspoor materieel mogelijk. Het maaisel van schouwpad en waterloop kan worden afgevoerd en gebruikt worden als organische stof ter verbetering van de bodemstructuur. Het aanwezige schouwpad aan de andere zijde is daardoor niet langer benodigd voor het onderhoud en wordt omgevormd tot een natuuroever door deze door vergraving af te schuinen. De natuuroever wordt extensief onderhouden waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Het projectplan Waterwet en de bijlage zijn als “externe bijlagen” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de Karel Hesselink, adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel, k.hesselink@wrij.nl / tel. 0653142403. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven