Aanwijzing van toezichthouders

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht. De betreffende toezichthouders worden belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Verkeersbesluit Oude IJssel en Wet op de gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De aanwijzing als toezichthouder geeft de in het besluit genoemde ambtenaren onder meer de bevoegdheid tot controle, inspectie en onderzoek.

Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders’ treedt een dag na deze bekendmaking in werking.

Het besluit tot aanwijzing van toezichthouders kunt u vinden als ‘externe bijlage’ bij deze bekendmaking.

 

Naar boven