Verbod op onttrekken van oppervlaktewater en grondwater in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft, op basis van artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om grondwater en/of oppervlaktewater te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Oppervlaktewater

Gelet op de aanhoudende droogte en de negatieve gevolgen hiervan op onder andere de waterkwaliteit alsmede de op dit moment lage grond- en oppervlaktewaterstanden in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, is het vanaf donderdag 18 juli om 12.00 uur verboden water te onttrekken uit alle oppervlaktewateren, met uitzondering van Rijkswateren en de onttrekking van oppervlaktewater door Alles Komt Goed BV ten behoeve van brandveiligheid en volksgezondheid bij de Zwarte Cross.

Grondwater

Ook is het vanaf donderdag 18 juli om 12.00 uur verboden grondwater te onttrekken voor beregening in twee gebieden voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur nabij De Zumpe en Stelkampsveld en een zone van 200 meter om deze gebieden. Dit om onherstelbare schade aan deze natuur te voorkomen. De betreffende gebieden zijn met rode vlekken ingetekend op kaarten, zie de bijlage.

Op dit moment is de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bereikt. In verband met de aanhoudende droogte blijft de grondwaterstand zakken. Natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater en waarbij het risico hoog is op onherstelbare schade, worden met dit verbod beschermd. Het waterschap heeft onderzoek gedaan voor welke gebieden verwacht wordt dat middels dit verbod verdere negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Het verbod betreft enkel deze gebieden en de zones van 200 meter rondom deze gebieden. Een grondwateronttrekking kent een invloedgebied van 200 meter.

Extra toezicht

De onttrekkingsverboden gelden ook voor vergunninghouders voor het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater in de betreffende gebieden. Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl.

 

Naar boven