Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 7763Overige overheidsinformatiePublicatie besluit wijziging watervergunning strandpaviljoen Pier 7 Badstrand Vlissingen

Het waterschap heeft besloten mee te werken aan het jaarrond in stand houden en gebruiken van het strandpaviljoen Pier 7 op het Badstrand te Vlissingen. Om dat mogelijk te maken wordt de watervergunning die het waterschap in 2017 voor het strandpaviljoen heeft verleend, gewijzigd.

Het besluit waarmee de watervergunning wordt gewijzigd ligt met ingang van 22 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage op de waterschap kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tijdens kantooruren. Het besluit ligt ook ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen. In verband met een zienswijze die naar aanleiding van het ontwerpbesluit is ingediend is het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief tegen dit besluit beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld door indiening van een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat- gelet op de betrokken belangen – vereist. In het geval gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening, dient dit verzoek te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het besluit wordt tevens gepubliceerd op www.overheid.nl en op de website van het waterschap.