Peilbesluit NBW polders vastgesteld

Peilbesluit NBW polders vastgesteld

Op 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit NBW polders vastgesteld. Het besluit betreft de volgende polders : Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging "Driepolders"), Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder.

In het peilbesluit legt het waterschap vast welke waterpeilen in de verschillende peilgebieden worden gevoerd. In de toelichting bij dit besluit zijn het watersysteem, de toetsing, de inbreng vanuit het gebied, de gemaakte keuzes en de onderbouwing van de peilen beschreven. Ook vindt u in de toelichting de maatregelen waarmee we het watersysteem aanpassen. De uitvoering van de maatregelen is ondertussen in voorbereiding.

Het huidige peilbeheer in de zes polders wordt in grote lijnen voortgezet. Door het instellen van dynamisch peilbeheer worden situaties met teveel of te weinig water in het gebied beperkt. "Dynamisch peilbeheer" is proactief peilbeheer dat rekening houdt met de weersomstandigheden. Er kan gemotiveerd met het peil worden gevarieerd. Waar mogelijk worden de vaste periodes van een zomer- en winterpeil (binnen een bandbreedte) losgelaten. Binnen het peilgebied Driepolders wordt een hoger peil ingesteld vanwege de natuurdoelen.

Aanleiding voor dit peilbesluit is de opgave in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied Driepolders.

Inzage 

Het besluit (inclusief het peilenplan) en de toelichting liggen ter inzage van maandag 15 juli tot maandag 9 september 2019. In verband met de vakanties is deze periode 2 weken langer dan gebruikelijk.  U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

De documenten zijn via bovengenoemde site te downloaden en tegen betaling van de kosten in papieren vorm verkrijgbaar.

Beroep 

Een belanghebbende die door het besluit in zijn belang wordt getroffen kan binnen acht weken na bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150 , 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend of als u redelijkerwijze niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen. Een ingediend beroep schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/peilbesluiten/

 

Naar boven